pagkasambuk na umaysay. ofsambuk2comp. ofbukisav.phrin another year