imanʔimancomp. ofpagmanaSCE.expect3.2.7Expectid.wala' imanmanaIn no time at allneg.ex.phrwala' imanmanaIn no time at all