tubigtubigRLtyubiganN1water1.3Water2river1.3.1.3Riverid.migsangasanga ya tubigder.migtubigs.o. watered s.th. with waterid.dakula' na tubigriverdalem na tubigbeneath the water; underwaterebel na tubigsteamkababawan na tubigshallow waterkalalem na tubigdeep waterkyalegeban ya tubigwinding riversyumalipuwa ya tubigtagbanwa na tubigthings that reside in the watersay.masleg ya tubigswift flowing water