pagkasambuk na gabisay. ofsambuk2comp. ofbukisav.phron another night