pagpanimbader. ofsimbaVworshiping [pl.] ...magsambuk silan sa pagpanimba....they were united in their worshiping.