nyatikem2tikɜmder. oftikem1vb.statclosed tightly7.3.6Open