pagsimbader. ofsimba1Vworshiping s.th. ...abus da pagsimba dun sa Tyumanem....(they) were already finished worshipping God there.2Nworshiping...sangkamulu' na pa-agi sa pagsimba sa Tyumanem.different was the way of worshiping God.id.allaw na pagsimbaday of worship