siling1siliŋVimitate; copySimagender.kasilinganpractice; imitatekyasilingansomething someone learned by practicingmigsiling2s.o. copies s.o.; imitate pagsilinganimitate s.o.pigsilinganimitated someonesilingenwill /should imitate s.o.should practice s.th.