mag-ibabang2babaŋder. ofbabang1Vput s.o. down verbally