panawagtawagider. ofpanawagtawagder. oftawagtawag1Vpray for s.o. (command)