labun1labunRLkya-uwangan ya labunNclouds; fog1.1.3.2Cloudid.kyasalibenan na labun ya segahidden by the sunsay.dyumadat ya labundescending clouds