pagkasambuk na allawsay. ofsambuk2comp. ofbukisav.phron another day