sumambukRLsyumambukder. ofsambuk1comp. ofbukisaVs.o. will join in with othersDili' da tumbay kanilan na sumambuk kuman dun ni Pista.They would no longer be allowed to join with others in eating there at the Fiesta.