nyatunu'nyatunuʔder. oftunu'1vb.statavalanched1.2.1.1MountainGeoggeography