niki'ma.ni.kiiʔder. ofniki'1vb.statfeel cold2.3.5Sense of touch